Soft en Honkbalvereniging

   Algemene Voorwaarden en Privacy Statement 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie opgeslagen door SHV Boosters gevestigd aan de Nispenseweg 5B – sportpark Vierhoeven te Roosendaal

  1. Algemeen

1.1 SHV Boosters neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.shv-boosters.com verstrekte tekstuele en visuele informatie. SHV Boosters kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist en actueel is. De informatie verstrekt via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend. Wij bevelen daarom altijd aan de informatie op juistheid te controleren middels persoonlijk contact met één van de bestuursleden of contactpersonen.

1.2 De inhoud van de website www.shv-boosters.com kun je gebruiken om een beter beeld te krijgen van onze soft- en honkbalvereniging. Het gebruik van deze website is op eigen risico en voor eigen rekening. SHV Boosters is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet-gebruik van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van SHV Boosters.

1.3 SHV Boosters is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

1.4 SHV Boosters is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en tekstuele en visuele informatie.

1.5 SHV Boosters is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

1.6 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

  1. Links naar en van andere websites

2.1 Onze website www.shv-boosters.com biedt links naar externe websites en aanbieders. SHV Boosters is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van SHV Boosters.

  1. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

3.1 Het auteursrecht van deze website en dat van alle informatie binnen deze website berusten bij SHV Boosters of bij derden welke met toestemming dit tekstuele en visuele materiaal beschikbaar hebben gesteld aan SHV Boosters. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHV Boosters.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd.

4.3 SHV Boosters behoudt zicht het recht om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

  1. Privacy Statement

SHV Boosters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SHV Boosters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.

 - verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.

 - passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.

 - geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 - op de hoogte zijn van alle rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als SHV Boosters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien men na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit door contact op te nemen met onze secretaris middels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door SHV Boosters verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- om lid te worden van SHV Boosters en zo te kunnen deelnemen aan onze sport.

- om nieuwsbrieven en/of uitnodigingen te versturen, teneinde een ieder adequaat te informeren over SHV Boosters.

- aanmelden bij onze sportbond KNBSB en gebruiken van de Sportlink-app, teneinde een ieder adequaat te informeren over de wedstrijden en het aanmelden voor wedstrijden als gerechtigd speler.

- vermelden van tekstueel en visueel materiaal op onze website www.shv-boosters.com teneinde de verenigingsleden en belangstellenden adequaat te informeren over SHV Boosters.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

- Voornaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geslacht

- Geboortedatum

- Naam eventuele vorige vereniging

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die aan ons worden verstrekt kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien wij daar schriftelijk toestemming voor hebben gekregen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SHV Boosters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- alle personen die namens SHV Boosters van gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

- we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

- onze vrijwilligers en bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent verstrekte persoonsgegevens

Een ieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van diegene hebben. Tevens kan iemand bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft een ieder het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan de betreffende persoon of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen vragen om een legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Bij klachten mbt de verwerking van persoonsgegevens kan er contact met SHV Boosters worden opgenomen. Verder kan er altijd een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Mochten er naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..